קורס קיץ "גישה לקהילה הבינלאומית של המאה ה- XXI. אתגרים והזדמנויות"

כללי

תיאור התכנית

×××ר ××תר × 30 ×©× × ×©× ××קר×, ×¢×××× ×ש×ר×ת ×××פ×××××× ××××ס×× ×××× ××××××× , ×× × ×תק×××× ××××××××ª× × ××× × ×¨×צ×× ××××©× ×ת ×××××××ת ש×× × ×ק×רס ק××¥ ××ש ×©× CEI.

ק×רס ×ק××¥ ×©× CEI ×××× ××××: "×××©× ×ק×××× ×××× ×××××ת ×©× ×××× ×- XXI. ×ת×ר×× ×××××× ×××ת" ×××ר ××תק××× ××רצ××× × ××××× 2020. ××× ×××©×¨× ××××××¤× ×¤×¢×××××ת תר××ת ×פנ×× ××¢×ר ×רצ××× × ×¢× ××××¢ ×©× ×××××× ×ק××××× ×× ×ש××× ×קש×ר×× ×ק×××× ×××× ×××××ת.

×××ס××ר×× ×©×× ×

××ת ×ספר ××¢× ××× ×× ××× ××××××× ×©× CEI, ××ת ×ספר ×××פ××××× ×©× ×רצ××× ×, × ××× ×שנת 1987, × ××¡× ×¢× ××× ××©×¨× ××××¥ ×ספר××, ××× ××רס××ת ×רצ××× × ××§×¨× ××נק××ת "××-Caixa".

×××× ×©×× ×

××× ×- CEI ××××§× ×××× ××× ××××××××¨×¨× 25 ××רצ××× ×, ×פ×נק×, ×©×ª×¨× ×ר '×××ס×× ×¤××¨× i פ×נס ×××× ××רס××ת ×רצ××× ×.

126121_Finca_CEI.png

ת×× ×ת ק×רס ק××¥ ×©× CEI

"×××©× ×ק×××× ×××× ×××××ת ×©× ×××× ×- XXI. ×ת×ר×× ×××××× ×××ת"

××× ×©× ×, 6 ×××××, 2020

9 00: ×ר×× ××× ×©× ××¢×ת ××××××

9:30 - 13:45: ×תפת××ת ×ק×××× ×××× ×××××ת
×××©× ×¨×ש×× ×× ×©× ×ק×רס ×¢××× ××ת××§× ×× ×ת×× ××תפת××ת ×©× ×ק×××× ×××× ×××××ת ×¢× ×תצ××¨× ×©× ×ק×××× ×××× ×××××ת ×× ××××ת, ק×××ת ר×××, ×©× ××× × ××ר××, ×× ×××ס×× ××× ××ר×× ××ר××× ×××ר×× × ×ת××ר.
×ת××× ×ת×××©× ×¢×§×¨×× ×ת ×שפ××××, ××××× ×××ס××ת ××ש××, ×שר ××× ×¢× ×× ×ר××ת ××××ס××ת ××ס×רת××× ×ש××××× ×××ס×× ××× ×××נת×××, ת×ר××× ×××××ק ××ר××× ×ק××××ª× ×©× ×ס×ר ××שפ×× ×××× ×××××. ××× ×¢× ××ת, ×ש××××ר ×××קר, ××× ×××§× ×ס×××ת ××××ת ×××¨× ××.
×××©× ×××ר×× ×¢× ×"ר ××¨×ª× ×××××.

19:00 - 20:30: פע×××ת ×ר×× ×××: ×××©× ××× ×¢× ××רס××× ××

××× ×©××ש×, 7 ×××××, 2020

9:30 - 13:45: ××× × ×××-×××××ת ××××××ת ×××× ×¢× ×××× × -21

×××©× ×× ×ת×××ר ××××× ×ת ×תק×××ת ×ער××ת ×××× × ×××× ××ת×ר××× ××¢×קר××× ×× ××××××. ×ת×× ×××¨× ××, ×××ת××××, ×××××× ×× ××××ת ×ק××¨× ×××תפת××ת ×©× ××נת ×××××ת ××××; ××ק×× ×שנ×, ×ער××ת ×××× × ××¢×קר××ת ×¢××××ת ××××ת ××צ××ת, ×× ×©× ×ת××× ×××× ××רס××× ××× ×©× ××ער××ת ××××ר××ת ×ש×× ×ת.
××ס××£, ×©× × ××§×¨× ××§×¨× ×××¢××¨× ××××צ××× ×©× × ×ת×ר×× ×ס×ר ×××× ×¨×ש×× ×©× ××× × ×¢× ×××××ת ××× ××× ××××××ת: ××¦× ×××, ×ר××ת ש×× ×שנ×× ××ש××ת ×××××ת ×××× ×©× ××××¢××××; ×××¦× ××ר, ×קשר ××× ×ס×××× ××××××ת ×××× ×ª×× ×©××ת ×× ×××©×¤×¢×ª× ××× ×× ×××××××ת ×××××××ת, ×××רת××ת ××תר××ת××ת.
×××©× ××ת ×"ר ×× × ×. ×××× ××× ×.

××× ×¨×××¢×, 8 ×××××, 2020

9:30 - 13:45: ×ש×ר ס××××ª× ×¢××××: ת××××ת × ×ר××××××ת ×××ס×××ת

×××ק ×× ×©× ×ק×רס, ×× ×ת×× ×ק××¨× ××תפת×××ª× ×©× ××ת×ר×× ××¢×קר××× ×¢××× ×ת××××ת ×ס×××× ×ר×× ××¢××××ת, ×× ×סף ×××ס××ת ××× ×ר××ת ×××× ××××××ת ×¢×× ×× ×¡× ×ק×××× ×××× ×××××ת ××××× ×¢, ×××× ××××× ××פ××ת ×ת ×× ×ק×× ×ס×××ת×××.
×××©× ××ת ×"ר ×××× ×× ×× ××××××.

××× ×××ש×, 9 ×××××, 2020

9:30 - 13:45: ש×ת××£ פע××× ×פ×ת×× ××× ××××× ××¢××× ×שתנ×

×××קת ××¢×שר ×שתנ×, ×תר ×¢× ××, ×××× ×ת ר××ת ×¢× ××× ×¡× × ×××× ×ס××××ת ××××, ×¢× ×¤× ××נק ××¢××××, ××××× ×ת ××¢××ת ××× ×¡× ××× ×× ×ת-× ××××. ××פ×ש ×× ×©× ×ק×רס, ×× ×××ת ×× ×××××ת ×ש×ת××¤× ×¤×¢××× ×פ×ת×× ×××××ת ×× ××××ת ת×× ×©××ת ×× ×ש×× ×××× ××× ×ת×ר××× ××ק××××.
×××©× ××ת ×"ר ×××× ×× ×× ××××××.

××× ×©×ש×, 10 ×××××, 2020

××× ×××קר: ××§×¨× ×"ס×ר×× ×¤××××× "

ש×ת, 11 ×××××, 2020 / ר×ש××, 12 ×××××, 2020

*ס××£ ש×××¢ ××פש×*

××× ×©× ×, 13 ×××××, 2020

9:30 - 13:45: ×××ר××ת ××ער×ת ×××©×¤× ×××× ×××××ת

×ש×××¢ ××©× × ×©× ×ק×רס ×¢××× ××ת××× ×¢× × ×ת×× ×ש×ק××£ ×©× ×ª×פעת ××××ר××ת ××ער×ת ×××©×¤× ×××× ×××××ת. ××××ת ××תפת××ת ×××תר×××ת ×©× ×ק×××× ×××× ×××××ת, × ××¦×¨× ×ס×צ××צ××ת ×©× ×××× ×ת ××¢××ת ×××§× ×××××רפ×ת, ××ס××ר×ת, תר××ת×ת ×××× ××ר×ת, ×× ×©××¢×רר ×ת ק××× ××× ×§××× ×©× ×ª××¤×¢× ×××ר×ת ×ס×××ת ××ער×ת ×××©×¤× ×××× ×××××ת.
×צ××¨× ×ת×××× ×××× ×רס×× ××ש×תפ×× ×©× ×××× ×ת ××× ×¢× ××פ××× ×× ××××× ×ª×¨× ×××××צר××ª× ×©× ×ר××× ×× ×××ר××× ××× ××××××× ×שר ×ס×ר ××שפ×× ×©××× ×תק××× ×× ××× ×¢× ×××ק ×××× ××××× ×××××, ××¢×ת×× ×××ק ××ת×, ××עת×× ××ת×ר ××ת×. ×××××× ×©× ×××××× ×××ר××¤× ××××ת ×××××ק ××××××.
×××©× ××ת ×"ר ××¨×ª× ×××××.

××× ×©××ש×, 14 ××××× 2020

9:30 - 13:45: ×פשר×××ת ×שפ×××ת ×ק×××× ×××× ×××××ת ×× ××× ×¤×©×¢×× ××× ×××××××

××××©× ×× ×©× ×ק×רס ×× ×©×ת×××ר ××× ××צ×× ×ת ××××× ×××©×¤× ×פ×××× ×××× ×××××, ת××× ×©× ×××©×¤× ×××× ××××× ××ת××§× ×ר×××¤× ××ר ×פשע×× ×××× ××××××× ×קש×× ×××תר. ××××××, ק×רס ×× ×ת××§× ×× ×ת×× ×©××× ××××× ××פשר×××ת ××שפ×××ת ש×ש ×ק×××× ×××× ×××××ת ×צ××¨× ×¨×××¤× ×סנקצ×× ×©× ×¤×©×¢×× ×××, ××××××× ××¢×קר ×¨×¦× ×¢×, פשע×× × ×× ××× ×ש×ת ××¤×©×¢× ×××××.
×××ר ס×××× ××ס×××× ×××× ××××××× ×ר×ש×× ×× ×©×נס×× ×××××ר ×××סס ×ת ××ס×ס×× ××× ××××ת ×ס××××× ×ר×××£ פשע×× ×××, ×××××× ××××× ××ª× ×××©×¤× ×××× ××××××× ×××¢×צ××× ×ש×× ××, ת×× ×ª×©××ת ×× ×××××ת ××ק×ת ××ת ×××× ×פ×××× ×××× ××××× ×¢× ××× ×¤×¡× ×¨××× ×- 1998.
×××©× ××ת ×ר×. ××¨×ª× ××××× ××ר×. ×× × × '×××נת×.

××× ×¨×××¢×, 15 ×××××, 2020

9:30 - 13:45: ×ת×ר×× ×¢×ש××××× ×ש××× ××××××× ××× ×××××

××× ×××××× ×קר×, ××ר××× ××ש×× ×××סר ×××××× ××× ××××× ×ת××× ×× ××¦× ×× ×¢× ××ת×ר×× ××ס×רת××× ×ש××× ×××××××, ××¢×קר ×× ××ר×× ×ש×××ש ×××× ×ס×ס×××× ××× ××××××× ××××ש×× ×¤× ×××××.
××××× ××, ×××× ××××ת ס×××× ×§×¦×¨ ×©× ×ער×ת ×××××§× ×××× ×××××ת ×ש××× ××××××× ××× ×× × ×××××× ××ש×× ×¢× ××ת×ר×× ×× ×××××× ××¢× ××ר××× ××¢×קר××ת ××ת×××× ××ת×.
×××©× ××ת ×"ר ×× × ×. ×××× ××× ×.

××× ×××ש×, 16 ×××××, 2020

9:30 - 13:45: ××ש×ר ××××§× ×©× ××××××××צ×× ××××××ת

×××ק ×× ×©× ×ק×רס, ×× × ×××××× ××××× ×ת ×××ס××ת ×××××××× ×××× ××××××× ××¢×קר××× ××ת ×× ×ר××ת ××ס×ס××ת ש×××. ×××××× × ×ר××ת ×ס×ר ×××× ××××× ×××××ת ×נת×, ×××× ××©×¤×¢×ª× ×ת××××× ×××× ××רצ×× ××××××ת ××××ר×ת, ×××ער×ת ×××× ××ר×ת ×××× ×××××ת.
×××©× ××ת ×"ר ×××× ×× ×× ××××××.

×ר××ת פר×××

×××ר ×ק×רס

  • ×××ר ×ק×רס ×ת××××:
    • 775 ×××¨× ×¢××ר ×רש××ת ש×××¦×¢× ××¤× × 3 ××פר×× 2020.
    • 1,000 ×××¨× ××רש×× ×××ר ת×ר×× ××.
  • ××רש×× ×ק××צ×! ×× ××ª× ×§×××¦× ×©× 5 ס×××× ××× ××צ×רפ×× ××× ×××××× ×ª××× ×× ×× ×©× 10% ×¢× ×××ר ×ק×רס.

×Ö´××ּר

×- CEI ×× × ××××צ×× ×¢× ××ª× ××××ר×× ×××××× ×××תר ×©× ×¡×××× ××× ××××××ת ×××ר×ת, ×שר ××©× ××ק××× ×§×¨×××× ××תר ×××× CEI ×××××¨× ××××צע ××× ×- ⬠40 ×××××:

  • ××ת ×ס×××× ××× ×©× ×רס ××רס
  • ××××××ת ××¢×קר××ת ×©× ××× ××רס××ת ×רצ××× ×: ×¡× × ×'×ר××, ר××× ××× ×× ×¤× ×פ×ר-××× ×סר××
  • ××ת ×ס×××× ××× ××××× ×× ×××× ×
  • ××¢×× ××× ××רס××ת Sarrià
עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

El CEI International Affairs es una institución que trabaja con y para los profesionales de la diplomacia y las relaciones internacionales. El objetivo primordial es ayudarles a mejorar sus conocimien ... קרא יותר

El CEI International Affairs es una institución que trabaja con y para los profesionales de la diplomacia y las relaciones internacionales. El objetivo primordial es ayudarles a mejorar sus conocimientos y a desarrollar sus habilidades o capacidades personales con la intención de alcanzar la excelencia; así como formar a nuevos profesionales para acceder a la carrera diplomática, a la función pública internacional, a la administración autonómica y local, a Organizaciones no gubernamentales, o bien especializarse en diplomacia pública y corporativa. קרא פחות